ICAO fond Back

 

Од маја 2007. године библиотека је постала депозитни фонд Међународне организације за цивилнo ваздухопловство (ICAO). Овај депозит чине сви документи из каталога oрганизације и ово је једина јавно доступна библиотека у региону Југоисточне Европе која поседује ове документе. Депозит је јавно доступан у читаоници библиотеке факултета.

На овај начин стручна јавност добија јединствену прилику да има увид у све промене законске регулативе на нивоу ICAO која је орган Уједињених нација и кровна организација за законодавство у области цивилног ваздухопловства. Сви документи се стално ажурирају по пристизању измена. Тренутно се у депозиту налази 443 публикације.

 

 

Since May 2007. The library has become a deposit fund of the International Civil Aviation Organization (ICAO). This deposit consists of all documents from the catalog of the organization and this is the only publicly accessible libraries in Southeastern Europe, which owns the documents. Deposit is publicly available in the reading room of the library faculty.

In this way the professional community a unique opportunity to look at all the legislative changes at the level of ICAO, which is an organ of the United Nations and an umbrella organization for the legislation in the field of civil aviation. All documents are constantly being updated by the arrival of the changes. Currently, the deposit is located 443 publications. Deposit is at the stage of completion.