Detalji o zapisu Back

Razvoj novog modela za procenu rizika u saobracaju usled umora kod vozaca komercijalnih vozila : doktorska disertacijaDavidovic, Jelica R. - Prvi autor
Pesic, Dalibor R. - Mentor
Lipovac, Krsto P. - Thessis Adv. Member/Član komisije
JOVANOVIC, Dragan - Thessis Adv. Member/Član komisije
Antic, Boris Z. - Thessis Adv. Member/Član komisije
Monografska publ./Monography
Serbian/Srpski
[J. R. Davidovic]
2019
Beograd
IX, 204 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 elektronski opticki disk (CD-ROM)
Na spor. nasl. str.: The Development of a new risk estimation model in traffic due to commercial drivers' fatugue : doctoral dissertation. - Biografija: list 204. - Umnozeno za odbranu. - Univerzitet u Beogradu, Saobracajni fakultet,
odbranjeno 05.09.2019. - Bibliografija: listovi 187-198. - Rezime ; Abstract.
U savremenom društvu umor predstavlja indikator bezbednosti saobraćaja od izuzetnog značaja za praćenje stanja bezbednosti saobraćaja, dok alati za identifikaciju umora predstavljaju značajnu meru za sprečavanja nastanka saobraćajnih nezgoda. Činjenica da se od 10-40% saobraćajnih nezgoda sa komercijalnim vozilima događa zbog umora vozača aktivira alarm da se što pre moraju preduzeti mere za prevenciju saobraćajnih nezgoda nastalih zbog umora vozaca.

Do sada su razvijeni modeli za identifikaciju umora kod vozača koji se zasnivaju na snimanju vozača ili merenjima koji fizički ometaju vozače, odnosno odvlače im pažnju u toku vožnje što može imati negativne posledice na bezbednost saobraćaja. Imajući to u vidu, cilj ove doktorske disertacije je da razvije novi model za procenu rizika u saobraćaju usled umora kod vozača komercijalnih vozila koji pre početka smene detektuje problem i odmah daje mogućnost delovanja u vidu isključenja vozača iz saobraćaja za koje se utvrdi da imaju povećcan rizik u saobraćaju zbog umora.

U cilju razvoja pomenutog modela najpre su primenom subjektivnih i objektivnih metoda definisane šira i uža lista indikatora bezbednosti saobraćaja. Zatim su uz pomoć ekspertske ocene definisani i rangirani faktori koji imaju najveći uticaj na nastanak umora. Kao najuticajniji faktori izdvajaju se kvalitet i količina sna.

Pored naučnog doprinosa, ovaj model ima veliki praktični značaj. Model je prostorno prenosiv, odnosno može se primeniti u svim transportnim kompanijama kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Na jednostavan i pouzdan način se može upravljati posadom u transportnim kompanijama,odnosno može se lako, brzo, jednostavno i na svakom mestu utvrditi da li je vozač sa aspekta umora bezbedan da otpočne vožnju.
LOADING LIST...
LOADING LIST...